Planning en begroting

Alvorens wij starten met een ontwerp kan aan de hand van een primitief ‘programma van eisen’ een bouwprijs worden geraamd welke gerelateerd wordt aan de te verwachten kubieke-meters-inhoud van een nieuwbouw cq. verbouw. Hierdoor krijgt de opdrachtgever een indicatie van wat de bouwkosten gaan bedragen. Wij kunnen, als de bouwplannen definitief zijn uitgewerkt, een directiebegroting opstellen ten behoeve van de budgetbewaking van het project. Deze begroting kan tevens worden gebruikt om de offerte van een aannemer te controleren. Desgewenst kan ook een planning van de werkzaamheden worden gemaakt welke tijdens de uitvoering kan dienen als leidraad voor de aannemer.

Werkomschrijving en bestek

Indien bij een werk een onderhandse cq. openbare aanbesteding gewenst is, waarbij meerdere aannemers een offerte kunnen uitbrengen, kunnen wij een beknopte werkomschrijving of een uitgebreid bestek maken welk als aanvulling op de bestektekeningen wordt gebruikt. Hierdoor is het goed mogelijk dat de aannemers een vergelijkbare prijs kunnen uitbrengen. In een werkomschrijving en bestek worden ook zaken als garanties en verzekeringen geregeld zodat men weet waar men aan toe is en achteraf niet met nare verrassingen wordt geconfronteerd.

Bouwadvies- en begeleiding

Gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces kunt u bij ons terecht voor bouwadvies en houden wij de opdrachtgever nauwkeurig op de hoogte van de gang van zaken.

Nadat de opdrachtgever een definitieve prijs is overeengekomen met een aannemer voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden kunnen wij een zogenaamde ‘Overeenkomst van Aanneming’ opstellen. Dit ‘contractstuk’ is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer waarin alle stukken, zoals bestek, bestektekeningen, offertes, gemaakte afspraken e.d. van toepassing worden verklaard, zodat tijdens en na de uitvoering nooit verschillen van mening kunnen ontstaan (waardoor de opdrachtgever niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd).

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen wij ook de uitvoering begeleiden (directievoering) en het toezicht houden. Wij organiseren dan op gezette tijden bouwvergaderingen waarbij alle belanghebbenden aanwezig zijn. Deze bouwvergaderingen worden zwart-op-wit vastgelegd middels notulen zodat tussentijdse gemaakte afspraken nooit voor onduidelijkheden en/of misverstanden kunnen zorgen. Wij kunnen tijdens en na de bouw tevens zorgdragen voor de gehele financiële afwikkeling.