Aanvraag vergunningen

Wij zijn geheel op de hoogte van het huidige vergunningstelsel en kunnen zorgdragen voor het volledig afhandelen van de wettelijke procedures. Ook kunnen wij u informeren op het gebied van het vergunningsvrij bouwen. Het is relatief vaak toegestaan te bouwen zonder vergunning. Dit houdt echter niet in dat men zich niet aan de regelgeving dient te houden, integendeel: bouwwerken welke vergunningsvrij gebouwd mogen worden dienen toch te voldoen aan alle wettelijke eisen (constructie, ventilatie-eisen, bepalingen bouwbesluit etc.). Vaak is het zelfs noodzakelijk eerst een (ontwerp)-tekening te laten opstellen waarna de gemeente kan aangeven of een bouwplan al dan niet vergunningsplichtig is (vaak afhankelijk van veel zaken waaronder het vigerende Bestemmingsplan).

Indien blijkt dat er een (of meerdere) vergunning(en) noodzakelijk zijn kunnen wij dit geheel voor u verzorgen. Dit houdt in dat nadat een ontwerp akkoord is bevonden door de opdrachtgever, wij de plannen technisch verder uitwerken om deze vervolgens in te dienen bij de gemeente voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Natuurlijk gebeurt dit volgens de eisen van het Bouwbesluit en eventuele nadere eisen van de desbetreffende gemeente welke veelal beschreven staan in het Bestemmingsplan/Beheersverordening en de gemeentelijke Bouwverordening. Wij zorgen er tevens voor dat de plannen altijd voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften welke voor een betreffende bedrijfstak gelden (haccp, arbo e.d).

Toetsing Bouwbesluit.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient het gehele plan getoetst te worden aan het Bouwbesluit. Toetsing van de gestelde eisen in het Bouwbesluit, met onder o.a. daglicht- en ventilatieberekeningen, het benoemen van ruimten e.d., wordt door ons buro verricht. De door de gemeente geëiste aanvullende gegevens zoals constructieberekeningen en tekeningen,  warmteverliesberekeningen, akoestische onderzoeken, grondonderzoeken etc., kunnen wij tevens in goed overleg met de opdrachtgever verzorgen.